ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

ประกวดผลงานนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

หมวดกระทู้ :กิจกรรม

     
      กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา แบะประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข “ICT Innovations for eHealth & mHealth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท

หัวข้อการประกวดผลงานนวัตกรรมซอฟแวร์

 • หมวด 1. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ
  • เป็นโปรแกรมประเภท จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ให้บริการสุขภาพประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
  • อาจเป็นโปรแกรมหรือ Application ที่ทำงานร่วมกับโปรแกรมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลฯอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์อาจมาจาก Data center ( สธ, สสจ), ข้อมูล รพ, รพสต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หมวด 2. สุขภาพประชาชน
  เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพของประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
  • ให้ความรู้และความเข้าใจด้านสุขภาพและการดูแลตัวเอง
  • เพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้ป่วยต่อการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาโรค
  • เพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือคุณภาพการดูแลสุขภาพ
  • รวมถึง mobile Application และนวัตกรรมต่างๆ 
 • หมวด 3. การจัดการ
  เป็นโปรแกรมที่ส่งผลต่อระบบให้บริการด้านสุขภาพ
  • ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ลดความแออัด เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ระบบให้บริการด้านสุขภาพ
  • เพิ่มความเท่าเทียมและครอบคลุมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
  • รวมถึง mobile Application และนวัตกรรมต่างๆ เช่น การจัดการห้องคลอด, การประหยัดพลังงาน, การบริหารจัดการวัคซีน ฯลฯ


กลุ่มเป้าหมายผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป
 • กลุ่มที่ 2 นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ในภาครัฐหรือเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีเอกสารรับรอง สถานะการเป็นนิสิต นักศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 • กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข


เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 หมวด 1 ผลงาน และส่งชื่อผู้นำเสนอได้ไม่เกิน 3 คน

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
 • ต้องเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง โดยจะต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะถือว่าผลการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทาปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๔
 • กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่นๆ มาแล้ว ผู้ประกวดสามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้อีกแต่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ มาแล้ว หรือ เผยแพร่ หรือ ผ่านการติดตั้งบน Store หรือ เปิดใช้บริการเกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจแล้ว จะอนุญาตให้ร่วมประกวดได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให้ต่อยอดพัฒนา ผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงาน ก่อนและหลัง เช่น ผ่านประกวดเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมือไหร่ หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง มีความแตกต่าง ต่อยอด หรือเพิ่มประโยชน์หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค หรือการใช้งานอื่นๆ มาประกอบด้วย ให้คณะกรรมการทราบด้วย
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น


หลักเกณฑ์การประกวด

     1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด
     2. ข้อมูล เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ ซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น
     3. ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ท่านอนุญาตให้ทางเราติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน ตามที่อยู่ที่ท่านให้ในใบสมัคร
     4. ท่านอนุญาต ให้ กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมี ภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น
     5. ทีมงานกระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของท่าน เข้าประกวด ในกรณีที่ทีมงานเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับการแข่งขันครั้ง นี้
     6. ผู้ พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเอง

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด

 • รางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม มูลค่า 7 หมื่นบาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น มูลค่า 5 หมื่นบาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลผลงานนวัตกรรมดี มูลค่า 2 หมื่นบาท จำนวน 6 รางวัล
 • รางวัลผลงานชมเชยผลงานดี  มูลค่า 6 พันบาท จำนวน 15 รางวัล

กำหนดการ

 • รับสมัคร 1 ก.พ. – 15 พ.ค. 2559 ลงทะเบียนสมัคร และส่งผลงาน
 • รอบที่ 1  
  • วันที่ 25-31  พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงาน รอบที่ 1
  • วันที่ 9  มิถุนายน 2559 ประกาศผลผู้เข้ารอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
 • รอบที่ 2  
  • วันที่  11-15 กรกฎาคม 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ส่งเอกสาร แนะนำการใช้งาน (User Guide) และนำเสนอผลงาน
  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลผู้เข้ารอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
 • รอบชิงชนะเลิศ   
 • วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 นำเสนอผลงาน พิธีประกาศผลผู้ชนะ มอบรางวัลผู้เข้าประกวด

การส่งใบสมัครและผลงาน (ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ และ e-mail)

 • ทางไปรษณีย์
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  อาคาร 2  ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ทาง e-mail : mHealth@moph.mail.go.th

ติดต่อสอบถาม

 • นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์ : โทรศัพท์  02- 590 1207
 • e-mail : mHealth@moph.mail.go.th
ดาว์นโหลดใบสมัคร: http://ict.moph.go.th/index.php/mhealth2559

ที่มา: http://contestwar.com/contest/11878
โพสโดย : แอดมิน
วันที่โพส : 19 กุมภาพันธ์ 2559
Email : BenNisitZone@nisit-zone.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น