ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

ประกวดหนังสั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวข้อ “คน ค(ร)บ”

หมวดกระทู้ :กิจกรรม

      สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "คนค(ร)บ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 

คุณสมบัติ

    ๑. เป็นนิสิต นักศึกษา และเยาวชน อายุไม่เกิน ๓๕ ปี โดยนิสิต นักศึกษาต้องมีคำรับรองจากสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่

    ๒. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน และมีที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลทีมอีก ๑ คน โดยห้ามมิให้ที่ปรึกษา หรือผู้ดูแลทีมมีรายชื่อเกินกว่า ๑ ทีม หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม )
 

ผลงาน

    เนื้อหาของภาพยนตร์สั้น จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรณรงค์ให้สังคมไทยเกิดความเชื่อ ความศรัทธาในศักยภาพของคนพิการ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และเสริมสร้างกำลังใจแก่คนพิการและบุคคลทั่วไปที่ได้รับชมภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “คนค(ร)บ”
 

วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน

   ๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร/ที่ www.tvparliament.net/shortfilm โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   ๒. ให้ส่งชื่อเรื่อง, โครงเรื่องของภาพยนตร์, แรงบันดาลใจและ Reference (ถ้ามี) มาในรูปแบบของเอกสาร A4 พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนที่ร่วมทีมงาน ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยสามารถส่งผลงานและใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

 • ส่งด้วยตนเองในเวลาราชการ (จันทร์–ศุกร์) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้ที่
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
  และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์(ระหว่างซอย ๔ กับ ซอย ๖) แขวง
  สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น” ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ของวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เท่านั้น ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

๓. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ทีมละ ๑ เรื่อง เท่านั้น

๔. ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ทาง Email และทางหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าทีมของแต่ละทีม และทางเวบไซต์

 • www.tvparliament.net
 • www.radioparliament.net

๕. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย จะต้องส่งตัวแทนของทีม ๒ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และอภิปรายกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างมืออาชีพ ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘ (ทีมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศได้)

๖. การส่งผลงานการประกวดรอบชิงชนะเลิศให้นำโครงเรื่องที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละทีม ไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “คนค(ร)บ” โดยมีความยาวของภาพยนตร์ไม่เกิน ๑๕ นาที และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที (รวม Title และ End Credit ) พร้อมจัดทำ Subtitle ภาษาไทยประกอบ ส่งผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบของไฟล์ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4 ขนาด 1280x720 Pixel ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) ลงแผ่น DVD มาตรฐาน DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๓ แผ่น บรรจุลงกล่องพร้อมออกแบบปกและจัดทำ Teaser ของภาพยนตร์ที่ส่งประกวดความยาวไม่เกิน ๑ นาที แนบมาด้วยเพื่อแสดงให้รู้ว่ามีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร

๗. สามารถส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่าง ซอย ๔ กับ ซอย ๖) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒ ภายใน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้นรอบชิงชนะเลิศ” และจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ ของวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เท่านั้นทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดจากการขนส่งทางพัสดุไปรษณีย์

๘. ในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมผู้ส่งภาพยนตร์เข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้นเองทั้งหมด โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการถ่ายทำหรือรูปแบบในการนำเสนอ
 

เงื่อนไขอื่นๆ

    ๑. ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศและมอบรางวัล ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ น.

    ๒. ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะนำไปจัดฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

     ๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคลากรหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

    ๔. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

    ๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลภาพยนตร์ได้แก่เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

    ๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์และอื่นๆ หากนำมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลและเรียกรางวัลคืนทันที

    ๗. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

    ๘. ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

    ๙. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการประกวด
 

กำหนดโครงการ

 • แถลงข่าวเปิดโครงการ การประกวดภาพยนตร์สั้น ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
 • เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีม สุดท้าย ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 • ส่งตัวแทน ๒ คน เข้าร่วมอบรม ในวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบของ DVD (ไฟล์ Data) ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • ประกาศผล/มอบรางวัล และจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.


รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จำนวน ๑๐,๐๐๐- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒, ๐๒ ๒๔๔ ๒๒๙๖ ในเวลาราชการ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
 • parliamentfilm@yahoo.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานีโทรทัศน์รัฐสภา

ดาวน์โหลดใบสมัคร/ที่ www.tvparliament.net/shortfilm

อบคุณ : http://www.contestwar.com/

โพสโดย : แอดมิน
วันที่โพส : 09 กุมภาพันธ์ 2558
Email : BenNisitZone@nisit-zone.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น