ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ กับธนาคารกรุงไทย

หมวดกระทู้ :การศึกษา

   

    การศึกษา คืออนาคตที่มั่นคงของชาติ ธนาคารจึงสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต

smileyลักษณะของบริการ

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆเป็นต้น ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย 

 

smileyอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ และหลักประกัน

ประเภท

วงเงิน

หลักประกัน/อัตราดอกเบี้ย

หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี/หลักสูตรที่เกี่ยว
เนื่องกับการประกอบ
วิชาชีพ/บัณฑิตศึกษา


ให้ตามค่า
ใช้จ่ายจริง


 บุคคลค้ำ : MRR+3% 
 มีหลักประกัน : MRR-0.75%
 จำนำเงินฝาก :  ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%

 

Inter/English
Program อนุบาลถึง
มัธยมปลาย

ไม่เกิน 300,000 
บาท

 บุคคลค้ำ: MRR+3%
 มีหลักประกัน : MRR-0.75%
 จำนำเงินฝาก : ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%

        หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 18.00 ต่อปี) ให้ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันให้เสร็จสิ้นภายในอายุสัญญากู้ โดยให้เริ่มชำระงวดแรกภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญากู้

 

smileyเงื่อนไขการใช้บริการ

 • ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อบุคคล
 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

smileyคุณสมบัติผู้กู้ 

 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

smileyคุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกกิจ / พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาทหรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

smileyเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา / ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

 

smileyสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
ขอบคุณที่มา : www.ktb.co.th
โพสโดย : แอดมิน
วันที่โพส : 30 เมษายน 2557
Email : BenNisitZone@nisit-zone.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น